Algemene voorwaarden Oriant Zorg

Algemene voorwaarden

Ongewenst (seksueel) gedrag, dan is Oriant Zorg genoodzaakt maatregelen in te nemen ter bescherming van haar medewerkers.


  • Mocht u een huisdier hebben dan verzoeken wij u, als onze medewerker hierom vraagt, het huisdier tijdens de zorgverlening in een andere ruimte te laten verblijven.
  • Voor alle zorgwerkzaamheden geldt dat de betreffende Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting (Groene Prakrijk regels) van de ARBO nageleefd dienen te worden.

Voorwaarde voor huishoudelijke zorgverlening

Huishoudelijke verzorging omvat allerlei activiteiten die te maken hebben met het verrichten van licht to zwaar huishoudelijk werk, wasverzorging of boodschappen doen. Oriant Zorg is een professionele organisatie en wilt goede verantwoorde zorg bieden. Daarvoor worden voor hun taak opgeleide medewerkers ingezet, die volgens richtlijnen en afspraken werken. Omdat thuissituaties echt nooit overal hetzelfde , is het is echter ook van groot beland dat u zelf, bij aanvang van de hulpverlening, onze medewerkers duidelijk op de hoogte stelt van uw eisen/wensen ten aanzien van wijze van werken, onderhoud van bijvoorbeeld van vloeren, meubilair, textiel, gebruik van huishoudelijk apparaten (zoals van wasmachine, droogtrommel) en gebruik van werkmaterialen.

Enkele regels met betrekking tot huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke verzorging heeft uitsluitend en alleen betrekking op werk binnenshuis (met uitzondering van ramen zemen aan de buitenkant en met uitzondering van boodschappen doen als dit in de indicatie is opgenomen)

 

  • Ramen morgen alleen dan aan de buitenkant gezeemd worden als daarvoor geen gevaarlijke werksituaties ontstaan (bijvoorbeeld op balkon)
  • Ladders mogen niet gebruikt worden, noch in huis buitenshuis.
  • Het tillen van en schuiven met zwarte meubels en apparaten mag niet uitgevoerd worden door een medewerker van Oriant Zorg zonder hulp van een andere persoon.
  • Grote huishoudelijke hulpbeurten, zoals ramen lappen of vloeren schrobben worden niet vaak dan een keer per maand uitgevoerd.
  • Het komt voor dat indicatie voor huishoudelijke werk inclusief boodschappen doen is. Zie onder het kopje ‘Gebruik van auto’ onder welke voorwaarde bij het boodschappen doen gebruik gemaakt mag worden van de auto van onze medewerkers.
  • Het is verboden onze medewerkers op de hoogte te stellen van uw pincode bij het doen van boodschappen of om welke andere reden dan ook.
  • Een medewerker voor huishoudelijke hulp heeft voor ieder te werken en te declareren uur recht op vijf minuten pauze (dit wil zeggen dat bijvoorbeeld voor een dienst van drie uur een kwartier pauze geldt).
Hygiënisch werken

Onze medewerkers volgens de richtlijnen “Hygiënisch Werken”, die door Oriant Zorg zijn opgesteld voor uw eigen gezondheid en voor die van onze medewerkers. Dit betekent dat zij in situaties waarin risico van besmetting voorkomt, weten te handelen volgens deze richtlijnen. Dit kunnen situaties zijn waar contact met o.a. urine, ontlasting, braaksel, bloed of wondvocht kan voorkomen die mogelijk besmet zijn. Van u wordt verwacht dat u melding maakt van omstandigheden waarin de medewerker een verhoogd risico loopt, zodat daar waar nodig extra beschermende maatregelen genomen kunnen worden zoals het gedragen van handschoenen en gebruiken van andere desinfecterende middelen dan de normale schoonmaakmiddelen.

Materialen en schoonmaakmiddelen

In het kader van de Wet Arbeidsomstandigheden is Oriant Zorg verplicht om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers. Indien de uit te voeren werkzaamheden bij u thuis worden verricht, waardoor dit ook eisen stelt aan de arbeidsomstandigheden bij u. dit betekent voor uw situatie dat daar waar mogelijk het gebruik van hulpmiddelen verplicht is. Voor een goede kwaliteit van de uitvoering van huishoudelijke verzorging zijn goede materialen en voorwaarde. Voor alle materialen geldt dat ze veilig, hanteerbaar en deugdelijk moeten zijn. Indien geen werkmaterialen aanwezig zijn, kan de medewerker haar werkzaamheden niet uitvoeren en is Oriant Zorg in uiterste situaties genoodzaakt de hulp op te schorten of te weigeren. Wij hanteren de ‘Checklist werkmaterialen’ die geeft waaraan materialen moet woldoen in verband met de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en welke schoonmaakmiddelen aanwezig moeten zijn. Deze chicklist wordt met u doorgenomen en besproken tijdens de intake en maakt deel uit van het zorgdossier. Wilt u zorg dragen voor voldoende en geadviseerde werkmaterialen en schoonmaakmiddelen?


Deze algemene voorwaarden informeren u over zaken die van belang zijn voor een goeder zorgverlening. Zo weet u wat u van Oriant Zorg kunt verwachten en wat onze medewerkers van u verwachten. De algemene voorwaarden beginnen met voorwaarden die betrekking hebben op alle soorten zorgverlening. Op de laatste bladzijde van deze tekst vind u een gedeelte met voorwaarden die specifiek betrekking hebben op huishoudelijke zorg verlening. Wanneer u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen heeft, kunt u bellen naar Oriant Zorg.

Voorwaarden voor alle zorgverlening

Uitgaanspunten voor behandeling, zorg- en dienstverlening

Medewerkers van Oriant Zorg hebben de professionele en morele plicht hun werkzaamheden te verrichten met de nodige zorgvuldigheid en met respect voor algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en normen zoals die in het dagelijks verkeer worden bezigt. Sleutelwoorden om deze houden te kenmerken, zijn: vakkundig, klantgericht, respectvol en zorgvuldigheid.

Levensbeschouwing

Het levensbeschouwelijke uitgaanspunt van Oriant Zorg is open pluriformiteit. Cliënten en medewerkers van alle overtuigingen zijn welkom binnen de organisatie. Er wordt gezocht naar een match tussen cliënt en hulpverlener die door beide partijen als passend wordt ervaren, met respect voor ieders identiteit.

Ethiek

Ethische aangelegenheden worden binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving benaderd, vanuit een open houden, gebaseerd op wederzijds respect en met een blik gericht op de toekomst en toekomstige mogelijkheden.

Zorgvisie

Voor Oriant Zorg staat centreaal dat cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven, de keuzevrijheid en de zelfredzaamheid te behouden. De cliënt kan binnen de kaders van de indicatie en binnen de kader van het gestelde in “rechten en plichten van cliënt en zorgverlener”zijn/haar voorkeur aangeven voor die vormen van zorg die het beste aansluiten bij de eigenwensen, voorkeuren en gebruiken. Voornoemde heeft bijvoorbeeld betrekken op de persoonlijke match met de hulpverleners, tijd, duur en momenten van zorgverlening, prioriteiten in werkzaamheden. Persoonlijke gebruiken of gebruiken in de huishouding. Deze afspraken worden op genomen in het zorgplan.

Zorgdossier en zorgplan

Voor al onze zorgverlening stellen we aan de hand van een indicatie de inhoud van de zorgverlening vast en leggen dit vast in het zorgplan. Uw wensen worden zoveel mogelijk in de zorgverlening betrokken. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Naast het vastleggen van afspraken is het zorgdossier een communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners, u en mantelzorg. Oriant Zorg verwacht dat u meewerkt aan het hanteren van een zorgdossier.